logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 юли 2019 г.

Днес Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2021 г. на „Насоки за оценка на LGD, подходяща при икономически спад“ (EBA/GL/2019/03), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

С тези насоки се определят изискванията за оценка на загубата при неизпълнение (LGD), подходяща при икономически спад, в съответствие с трета част, дял II, глава 3, раздел 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013, член 181 от посочения регламент. Насоките следва да се разглеждат като изменение на публикуваните от ЕБО „Насоки относно оценката на параметрите PD и LGD и третирането на експозиции в неизпълнение” (EBA/GL/2017/16).

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.