logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

3 октомври 2019 г.

Управителният съвет на БНБ прие нова Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение (Наредба № 18).

В новата Наредба № 18 е прецизирана класификацията на машините за работа с банкноти и монети с цел осигуряване съответствие на уредбата с функционалностите на използваните в практиката машини, които са обособени в приложения. Променена е дефиницията на понятието „машини за самообслужване“, като към посочената категория машини са отнесени машините за обмяна и размяна като вид машини за самообслужване, с които се извършват операции с банкноти и монети без идентифициране (проследяване) на клиента.

Въведена е процедура за предоставяне при поискване от банки на мостри на нови емисии банкноти/монети за целите на настройка на оперираните от банките машини за самообслужване с депозитна функция, преди пускането в обращение на новите емисии банкноти и монети.

Променена е процедурата за тестване на машини, като е предвидено правило на банките и доставчиците на услуги да се предоставят тестови комплекти само с истински банкноти и монети, а тестовете с неистински банкноти/монети да се извършват от служители на БНБ.

Въведено е правилото модели машини, включени в списъка, публикуван на външната страница на БНБ в интернет, да се изваждат от списъка при неуспешно приключване на контролен тест на три или повече машини от определен модел, с идентичен хардуер и софтуер, обслужвани от един и същ сервизен оператор.

Добавени са разпоредби, в които е посочено, че банките и доставчиците на услуги могат да използват в дейността си модели и типове машини, включени в списъка на интернет страницата на БНБ, без да заявяват допълнително тестване, както и задължението им да преустановят използването на машини от моделите/типовете, които са изключени от списъка на БНБ.

Въведено е изрично задължение за банките да осигуряват възможност за извършване на непосредствена замяна на повредени български банкноти във всички свои клонове и офиси, в които извършват дейности и операции с банкноти и монети, без да събират такси и комисиони за замяната.