logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 октомври 2019 г.

На заседание, проведено на 15 октомври 2019 г., Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Банка Пиреос България“ АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Юробанк България“ АД.

След преобразуването „Юробанк България“ АД става универсален правоприемник на „Банка Пиреос България“ АД, която се прекратява без ликвидация.