logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 ноември 2019 г.

Управителният съвет на БНБ потвърди нивото на буфера за системен риск и
идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки,
за които определи ниво на буфер за ДСЗИ

На проведено на 15 октомври 2019 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи на основание чл. 12 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките размер на буфера за системен риск на 3% от рисковите експозиции на банките, формирани от тях на територията на Република България. Така определеният буфер за системен риск е кумулативен към буфера за друга системно значима институция (ДСЗИ), съгласно чл. 15 на Наредба № 8.

На основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9 ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 на БНБ и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган1, на 15 октомври 2019 г. УС на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки. УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Банки

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2020 г.

Банка ДСК EАД

1.00%

УниКредит Булбанк АД

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1.00%

Обединена българска банка АД

1.00%

Юробанк България АД

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

0.75%

Централна кооперативна банка АД

0.50%

Българска банка за развитие АД

0.50%

В съответствие с чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 7 от Наредба № 8 оповестяването на решенията се извършва един месец след уведомлението до Европейската комисия, Европейския съвет за системен риск, Европейския банков орган и компетентните и определените органи на съответните държави членки.

Разделите за буфера за системен риск и за буфера за други системно значими институции на интернет страницата на БНБ са актуализирани съгласно взетите решения.

____________

1 Насоки относно критериите за определяне на условията за прилагане на член 131, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС (Директива за капиталовите изисквания) във връзка с оценяването на други системно значими институции (Д-СЗИ), EBA/GL/2014/10