logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 януари 2003 г.

На 10 януари 2003 г. в БНБ е представен отчет за работата на квесторите на “Инвестбанк” АД (с предишни наименования “Нефтинвестбанк” АД и “Международна ортодоксална банка Св. Никола” АД) гр. София. Обстойното и задълбочено запознаване с отчета и приложените към него документи показват, че предприетите от квесторите действия за времето след 15 ноември 2002 г., съдебните решения след същата дата относно правния статут и органите за управление на банката и решенията на Общото събрание на “Ивнестбанк” от 14 декември 2002 г., вписани в търговския регистър по фирменото дело на същата институция, са спомогнали за преодоляването на съществуващите към средата на ноември 2002 г. противоречия и неясноти и произтичащите от това рискове.

Финансовото състояние на “Инвестбанк” е стабилно и не дава основания за негативни очаквания. В този смисъл целта на административната мярка, предприета от централната банка, е постигната и продължаването на срока на правомощия на квесторите е неоправдано.

Във връзка с изложеното дотук със Заповед № РД22 – 0049 от 13 януари 2003 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, на основание чл. 69, ал.1 във връзка с чл. 65, ал.2 от Закона за банките квесторите Цветан Петров Цеков, Александър Димитров Мечкарски и Владимир Иванов Георгиев са освободени.

Със същата заповед е прекратено и действието на приложената административна мярка по отношение на “Инвестбанк” АД.