logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 май 2003 г.

Управителният съвет на БНБ на свое заседание на 29 май 2003 взе решение за пускане в действие на Системата за брутен сетълмент в реално време – RINGS на 2 юни 2003. Внедряването на RINGS представлява функционално изпълнение на една от най-комплексните реформи в България - реформата на платежната система. RINGS извършва финален сетълмент на системно важните плащания в левове на територията на страната и урежда задълженията по трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа. RINGS е основното звено на новата платежна система, която включва и системите за обслужване на междубанкови преводи на парични суми и плащания по сделки с ценни книжа - БИСЕРА, БОРИКА, Централен депозитар и Депозитар на ДЦК. Това ще даде начало на функционирането на нова национална платежна система, съответстваща на платежните системи на страните с развита пазарна икономика. По този начин националната платежна система и съответно банкова инфраструктура ще бъде приведена в съответствие с международните стандарти в тази област и изискванията на Европейският съюз и Европейската централна банка. RINGS ще осигури по-ефективно управление на системния риск от страна на БНБ и предоставя възможност на търговските банки да следят и ефективно да управляват ликвидността си и платежния процес. Това ще подобри конкурентоспособността на банките и ще увеличи ефективността на банковата система като цяло.