logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 юни 2003 г.

Днес, 2 юни 2003 г. БНБ пусна в реална експлоатация системата за брутен сетълмент в реално време RINGS, с което приключи изпълнението на една от най-комплексните реформи в България – реформата на платежната система. Първото плащане бе наредено и успешно изпълнено от Ситибанк към Райфайзенбанк в 8.15 часа.

Проектът започна в средата на 2001 г. и неговото изпълнение отне почти две години. Междувременно бе изготвена и нормативната база, необходима за осигуряване работата на новата платежна система. Системата е разработена в съответствие с международните стандарти, изисквания, практики и принципи за работа на системно важните платежни системи.

RINGS извършва финален сетълмент на системно важните плащания в левове на територията на страната и урежда задълженията по трансфера на парични суми и по плащанията по сделки с ценни книжа. RINGS е основното звено на новата платежна система, която включва и системите за обслужване на междубанкови преводи на парични суми БИСЕРА, системата за картови разплащания БОРИКА и системите за плащания по сделки с ценни книжа - Централен депозитар и Депозитар на ДЦК.

Системата е съвместима с платежната система на Европейската централна банка TARGET и ще позволява обработка на международни плащания и плащания в eвро след приемането на България в Европейския икономически и монетарен съюз.

Основните предимства на RINGS са осигуряване на по-ефективно управление на ликвидността на търговските банки, подобряване надеждността на платежната система и намаляване на системния риск. В резултат ще се подобри конкурентоспособността на банките, ще се увеличи ефективността на банковата система като цяло и ще се предостави на клиентите на банките една нова и модерна услуга.