logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 ноември 2003 г.

Днес, 6 ноември 2003 г., се проведе редовно заседание на Управителния съвет на БНБ. Две от обсъжданите теми бяха:

- Приемане на нова Наредба № 10 на БНБ за вътрешен контрол в банките;

- Избор на международен одитор на БНБ за финансовите 2003 г., 2004 г. и 2005 г.

С цел усъвършенстване на надзорната рамка и надзора върху банките в България, като насочва и стимулира техните усилия за прилагане на добрите практики за управление на риска, Управителният съвет прие нова Наредба № 10 за вътрешния контрол на банките. Наредбата е изготвена в съответствие с основните принципи за банков надзор на Базелския комитет по банков надзор и във връзка чл. 59, ал. 3 от Закона за банките. Тя определя минималните изисквания към системите за вътрешен контрол в банките. Ефективният вътрешен контрол е съществен елемент на предпазливото и надеждно управление на банковите институции. Добре функциониращият вътрешен контрол гарантира постигането на целите и задачите на банките, тяхната дългосрочна стабилност и рентабилност и надеждност на финансовите отчети. Той съдейства за спазване на законите и регулаторите, както и на банковата политика, вътрешните правила и процедури, намалява риска от неочаквани загуби и накърняване на банковата репутация.

В новата наредба са разработени изискванията и основните елементи на надеждния вътрешен контрол. При изготвяне на наредбата са използвани последните указания и наредби за вътрешен контрол в кредитните институции на водещи международни банкови институции.

Наредбата е съгласувана и с Асоциацията на търговските банки, чийто председател г-н Димитър Костов, беше гост на заседанието на УС на БНБ. Наредбата бе приета на първо четене.

При откритата процедура за избор на международен одитор (по чл. 49, ал. 4 от Закона за БНБ), който да извърши одит на БНБ в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети за финансовите 2003 г., 2004 г. и 2005 г., бяха получени общо три писмени оферти за участие в търга, както следва:

1. Делойт и Туш ЕООД;

2. КПМГ България ООД;

3. Ърнст и Янг Одит ООД.

Оценката на техническото предложение е извършена съгласно критериите за оценка на:

• Конкретен международен опит в одитиране на централни банки;

• Присъствие на фирмата в Централна и Източна Европа;

• Консултиране и одитиране на банкови институции и централни банки в този район;

• Опит и присъствие на фирмата в България и в банковия сектор;

• Оценка на одиторския екип;

• Оценка на техническия проект за извършване на одита;

• Крайна оценка след представяне от фирмите на методология и подход за одитиране на финансовите отчети на БНБ.

Крайното класиране на фирмите:

На първо място: КПМГ България ООД - 86 точки

На второ място: Делойт и Туш ЕООД - 85 точки

На трето място: Ърнст и Янг Одит ООД - 81 точки

Управителният съвет на БНБ взе единодушно решение – избира КПМГ България ООД за международен одитор на БНБ за 2003 г., 2004 г. и 2005 г.