logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 ноември 2003 г.

На 27 ноември 2003 г. на основание чл.19, ал.1 от Закона за банките, чл.23 от Наредба №2 на БНБ, чл.101, ал.1, предложение второ и ал.2 от Закона за банките и чл.37 от ЗАП, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Разрешение на “ДЗИ” АД да придобие пряко поименни акции, представляващи 50.09% от капитала на “Росексимбанк” АД, и заедно със свързаните с него лица, притежаващи съответно:

-“Ривиера” АД, гр. Варна – 7.45% от капитала;

-“Контракт холдинг къмпани” ООД, гр. София – 2.44% от капитала;

-“Галоуей България” ООД, гр. София – 9.80% от капитала,

да притежава общо (пряко и чрез свързани лица) поименни акции, представляващи 69.78% от капитала на “Росексимбанк” АД, в размер на 40 млн. лева.