logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

9 януари 2004 г.

През 2004 г. Българска народна банка продължава започналия процес на хармонизация на националната парична статистика с изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Управителният съвет на БНБ реши от месец февруари да се възприеме напълно дефиницията на ЕЦБ за най-широкия паричен агрегат “парично предлагане (широки пари)”. Основната разлика с досега използваната национална дефиниция е изключването на дългосрочните пасиви от паричното предлагане и включването в паричния агрегат М1 на овърнайт депозитите в чуждестранна валута (досега те са част от паричния агрегат М2). БНБ също ще развие и обогати показателите на паричната статистика чрез включването на нови парични инструменти, институционални сектори, матуритети и валути, изцяло отговарящи на изискванията на ЕЦБ към настоящия момент. Всички нововъведени инструменти, сектори и матуритети ще се представят в секторния месечен баланс, а промените (потоците) по месеци ще се представят на по-агрегирано ниво. Ще се усъвършенства и седмичната парична статистика на основата на публикуване на по-детайлна информация от баланса на БНБ.

За улеснение на потребителите на информация БНБ ще предостави възможност при поискване да получават по-детайлни данни от паричната статистика, като до края на септември 2004 г. банката ще обяви наличните динамични редове, непубликувани в официалните издания.

Управителният съвет на БНБ обсъди и прие на първо четене Наредба за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Наредбата е изготвена от БНБ съвместно с Комисията за финансов надзор и се издава на основание чл. 123 б, ал. 11 от КСО и урежда реда и условията за включване в и изключване от списъка на банките попечители, вида на водените от тях регистри, условията за възлагане на отделни попечителски услуги на подизпълнител, както и формата и съдържанието на информацията, която банките попечители предоставят на Комисията за финансов надзор. Проектът е съгласуван с Асоциацията на търговските банки, Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и представители на проекта “Пазар на труда”, чрез който USAID оказва помощ на България във връзка с пенсионната реформа.

УС на БНБ реши да предостави безвъзмездно на Министерството на здравеопазването почивната си база в курорт “Вили Костенец”, община Костенец, заедно с движимото имущество. Тя ще се ползва от “Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс” за осъществяване на лечебно-рехабилитационна дейност.

УС на БНБ прие монетната програма на БНБ за 2004 г., като ще бъдат отсечени следните монети:

1. Сребърна възпоменателна монета, посветена на 100-годишнината на Народния театър “Иван Вазов”;

2. Медно-никелова монета с нанесено оцветяване, посветена на Цветница;

3. Сребърна монета с нанесено селективно позлатяване, сребърна монета и медна монета. Тези монети ще бъдат на общоевропейска тематика.