logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 януари 2004 г.

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие на второ четене (окончателно приемане) Наредбата за банките попечители съгласно Кодекса за социално осигуряване. Между двете четения проектът за наредба беше съгласуван с Комисията за финансов надзор. Наредбата урежда по какъв ред ще бъдат включвани в специален списък банките, които желаят да бъдат попечители на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Включването става със заповед на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, въз основа на заявление и необходими документи и след съгласуване с Комисията за финансов надзор. Списъкът ще се актуализира два пъти годишно – на 30 април и на 31 октомври. Подробно се уреждат изискванията към регистрите, в които банките ще записват притежаваните от пенсионния фонд активи и реда за извършване на вписвания в тях. Специално внимание е отделено на случаите, при които банката попечител може да сключва договор с подизпълнител, на когото да възлага отделни свои функции, но без да се освобождава от отговорността си като банка попечител. Изключването от списъка става при представяне на неверни данни, нарушения на закона или на договора между банката и пенсионното дружество или отнемане на лицензията на банката. Преди изключване се предприемат необходимите действия за замяната на банката попечител с друга, така че да се запазят активите на пенсионния фонд. Наредбата предстои да влезе в сила след обнародване в Държавен вестник.

УС на БНБ прие и изменение и допълнение на Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозииции на банките и за формиране на загуби от обезценка. Новите текстове са продължение на стратегията на Централната банка за въздействие върху кредитната активност на банките. Основните изменения и допълнения в наредбата са следните:

Вместо в пет рисковите експозиции ще се класифицират вече в четири групи. Досегашните групи “под наблюдение” и “загуба” се обединяват в нова категория “необслужвани” кредити, която ще се провизира със 100% провизии. За разлика от досегашните текстове на наредбата, които предвиждаха за “загуба” да се считат просрочени с повече от 120 дни експозиции, приетите изменения предвиждат това да става след 90 дни.

Променя се размерът на специфичните провизии за загуби от обезценка на ”нередовните експозиции”. След промените за такива експозиции търговските банки ще начисляват не по-малко от 50% върху тяхната стойност.

Прецизирани са текстовете, които определят условията за прекласификация на експозициите в нискорискова група, както и датата на отразяване на надзорни преквалификации на експозициите. Измененията и допълненията на Наредба № 9 на БНБ влизат в сила от 01.04.2004 г.

На разглеждането на двете наредби присъстваха г-н Димитър Костов – председател на Асоциацията на търговските банки, и г-н Бисер Петков – заместник-председател на Комисията за финансов надзор. Г-н Димитър Костов изрази становището, че до голяма степен двата проекта отговарят на разбиранията на банките и се подкрепят от банковата общност.