logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 януари 2004 г.

На 27 януари 2004 г. в Българска народна банка се проведе първата по рода си среща с представители на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

На нея присъстваха г-н Маркус Текслер, кредитен експерт на Европейската инвестиционна банка, отговарящ за България, управление "Присъединяващи се страни", г-жа Даниела Бобева, директор на дирекция “Международни отношения и европейска интеграция” към БНБ, както и представители на български търговски банки.

Срещата се проведе по съвместната инициатива на дирекция "Международни отношения и европейска интеграция" и ЕИБ и е част от политиката за насърчаване на сътрудничеството между търговските банки и международните финансови институции.

Темата бе запознаване на българските банки с възможностите за сътрудничество в областта на кредитирането на малки и средни предприятия, с оглед подобряване на бизнес климата у нас, за установяването на дългосрочни контакти с ЕИБ и евентуалното кандидатстване на търговските банки за включването им като банки - посредници на ЕИБ.

Г-н Трекслер направи кратка презентация на дейността и финансовите услуги и форми на кредитиране на ЕИБ.

Европейската инвестиционна банка е институция на Европейския съюз, която предоставя дългосрочно финансиране в подкрепа на инвестиционни проекти с особена важност за Европейската интеграция. Банката е един от основните източници за външно финансиране за бъдещите страни членки в ЕС. За периода от 1999 г. към настоящия момент ЕИБ е предоставила на тези страни финансиране в размер на 20 млрд. евро, като за 2002 г. делът на предоставеното финансиране е 10% (3.4 млрд.) от портфолиото на банката. Размерът на предоставеното от ЕИБ финансиране за Полша, Унгария и Чехословакия е с най-висок дял от общия размер на отпуснатото финансиране за групата на бъдещите страни - членки на ЕС, на България се падат 5%.

EИБ, Европейската комисия и избрани търговски банки в бъдещите страни - членки на ЕС от Централна и Източна Европа, работят съвместно по SME Finance Facility (SME-FF) - специална схема за получаване на финансова помощ от Европейската комисия по програмата ФАР. Чрез тази финансова схема се насърчават местните банки да подпомагат развитието на стабилен и конкурентен бизнес сектор в бъдещите страни членки. За тази цел Европейската комисия е предвидила 30 млн. евро, а ЕИБ е поела ангажимент да отпусне минимум 300 млн. евро под формата на кредитни линии за банките посредници.

През 2003 г. ЕИБ е отпуснала за страните - кандидатки за членство в ЕС от Централна и Източна Европа, кредитни линии общо в размер на 480 млн. евро, като размерът на финансирането за Полша, Унгария и Чехословакия е най-висок.

ЕИБ финансира малки проекти с обща стойност между 40 000 евро и 25 млн. евро индиректно чрез кредитни линии за местни финансови институции (банки). ЕИБ може да финансира до 50% от стойността на проекта, като предоставя между 20 000 – 12.5 млн. евро за всеки отделен проект. Към момента банките - посредници на ЕИБ в България, участващи в SME Finance Facility (SME-FF) са Насърчителна банка, Райфайзенбанк и Хипоферайнсбанк.

Представени бяха и новите финансови продукти на ЕИБ: Финансиране на общински инфраструктурни проекти и дългосрочно финансиране на общините, които са насочени основно към страните - кандидатки за членство в ЕС.

След направената кратка презентация представителите на търговските банки имаха възможност да проведат кратки срещи с г-н Трекслер с цел проучване на възможностите за кандидатстване за банки - посредници на ЕИБ по отделните финансови схеми.