logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 февруари 2004 г.

Управителният съвет на БНБ прие проект за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централния кредитен регистър на банките. Изготвеният проект на наредбата е съгласуван с Асоциацията на търговските банки. Най-съществената промяна в него е отпадането на долната граница на отпуснатите банкови кредити, които подлежат на отчитане пред Централния кредитен регистър (ЦКР). До този момент тази граница беше 10 000 лв. С извършената промяна банките ще могат да черпят информация за пълната кредитна задлъжнялост на своите действителни или потенциални клиенти. Друга важна промяна в режима за функциониране на ЦКР е отпадането на междубанковите вземания.

Въвежда се изискване банките да подават информация в ЦКР в електронен вид (отпадат сегашните алтернативи това да става и на хартиен или магнитен носител). Свързана с този режим е възможността на ЦКР да осигурява постоянна он-лайн информация за кредитната задлъжнялост на банковите действителни или потенциални клиенти. По настояване на търговските банки се запазва функцията на ЦКР по изготвяне на ежемесечна информация за общата кредитна задлъжнялост на банковите клиенти и на свързаните с тях лица към банковата система.

Съхранена е основната конструкция на информативните задължения от страна на банките. Сключването на всеки нов кредитен договор или настъпването на изменение в такъв договор подлежи на докладване в срок до 5 дни от датата на реализиране на съответния юридически факт, а ежемесечно – до 15-то число на следващия месец – банката следва да подава информация за размера на актуалната експозиция по всеки вече отпуснат кредит към последната дата на отчетния месец. Тази процедура се следва до момента на окончателното погасяване на кредита. Прецизират се и някои нормативни определения. В съответствие с решение на УС на БНБ ЦКР трябва да заработи в съответствие с новите нормативни изменения в средата на 2004 г. Поради това УС на БНБ приема предложение за изменение и допълнение на Наредбата на първо четене, а впоследствие непосредствено преди започване на работа на регистъра Наредбата ще се приеме окончателно.