logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

6 февруари 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 4, т. 2 от Закона за банките, във връзка с чл. 32 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, чл. 101, ал. 1, предл. второ и ал. 2 от Закона за банките и чл. 7, ал. 3 от Търговския закон подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на Търговска банка на Гърция (България) АД, гр. София да измени наименованието си, обозначено в лицензията, на Емпорики Банк – България ЕАД, което може да се изписва допълнително на английски език Emporiki Bank – Bugaria EAD.