logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 март 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, чл. 26 и чл. 27, ал. 1 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, чл. 101, ал. 1, предложение второ и ал. 2 от Закона за банките и чл. 37 от Закона за административното производство подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “Обединена българска банка” АД, гр. София да придобие самостоятелно пряко акционерно участие в размер на 100% от акциите в капитала на небанковото дружество “ОББ Асет мениджмънт” ЕАД (в процес на регистрация), управляващо дружество по смисъла на чл. 202 и сл. от ЗППЦК.