logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 март 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, чл. 26 и 27, ал. 1 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, чл. 101, ал. 1, предложение второ и ал. 2 от Закона за банките и чл. 37 от Закона за административното производство подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “Международна банка за търговия и развитие” АД, гр. София да придобие 30% самостоятелно участие в заявения капитал от 500 хил. лв. на новоучредяващото се акционерно дружество със специална инвестиционна цел “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ.