logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

17 март 2004 г.

<br>

На основание чл. 19, ал. 1 и чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “Катекс” АД да придобие пряко и самостоятелно до 25 на сто от регистрирания капитал на “Стопанска и инвестиционна банка” АД в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева, а заедно със свързаните с “Катекс” АД лица – “Руно – Казанлък” АД и Цветелина Бориславова Карагьозова – общо до 33.89 на сто от акциите с право на глас от този капитал, както и да придобие пряко и самостоятелно нови 240 000 броя акции, при участие в увеличението на капитала на банката от 20 000 000 (двадесет милиона) лева до 40 000 000 (четиридесет милиона) лева.

На основание чл. 19, ал. 1 и чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките във връзка с § 1, т. 3а, буква “а” от Допълнителните разпоредби на този закон и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на Цветелина Бориславова Карагьозова да придобие косвено чрез придобиване на контрол спрямо “Катекс” АД до 29.83 на сто от регистрирания капитал на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, което заедно с досегашното й пряко участие ще достигне до 33.89 на сто от акциите с право на глас в регистрирания капитал на “Стопанска и инвестиционна банка” АД в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева, а вследствие участието на “Катекс” АД в увеличението на капитала на банката до 40 000 000 (четиридесет милиона) лева да придобие косвено общо до 836 515 броя акции от увеличения капитал на банката.