logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

17 март 2004 г.

<br>

На основание чл. 19, ал. 4, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 29 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка, чл. 101, ал. 1, предложение второ и ал. 2 от Закона за банките и чл. 37 от Закона за административното производство подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “Централна кооперативна банка” АД да открие клон на банката в гр. Цюрих, Швейцария.