logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

19 март 2004 г.

<br>

На свое заседание Управителният съвет на БНБ обсъди необходимите промени в законодателството, засягащо дейността на централната банка, които произтичат от поетите от Република България ангажименти по глава 11 “Икономически и паричен съюз”. Обсъждането се състоя и във връзка с предстоящи заседания на работна група 11 към Министерски съвет с цел привеждане на българското законодателство и практика в съответствие с изискванията на Европейския съюз (ЕС).

Необходимите промени следва да са в посока осигуряване на съвместимост на Закона за БНБ с Договора за основаване на ЕС и произтичащите от него статути на Европейската система от централни банки и Европейската централна банка при запазване на принципите и условията на действие на паричния съвет.

Първият аспект на промените е по отношение на независимостта на централната банка. Съгласно изискванията на Европейската комисия (ЕК) засилването на институционалната и финансовата независимост на централната банка, както и персоналната независимост на нейните членове, предполага въвеждане на нови текстове, които намаляват възможността за възникване на конфликт на интереси.

Втори важен аспект е забраната за пряко финансиране от БНБ на публичния сектор. Според изискванията на ЕК трябва да се разшири обхватът на публичните субекти, за които се отнася забраната за пряко финансиране от страна на централната банка. Следва да се изброят по-изчерпателно и различните форми на финансиране, върху които се простира забраната.

Трето, с промени в Закона за БНБ следва да се осигури спазването на изискванията на Регламент 1338/28.06.2001 г. на Съвета на ЕС за определянето на мерки, необходими за защита на еврото от фалшифициране. В връзка с това БНБ трябва да получи нови правомощия за предотвратяване на циркулацията на фалшифицирани парични знаци от страна на кредитните и други институции, ангажирани в приемането и дистрибуцията на банкноти и монети като професионална дейност. Това означава, че търговските банки ще бъдат законово задължени да предават в БНБ всички чуждестранни платежни средства, за които се съмняват, че са преправени или неистински.

Четвърто, с оглед увеличаване на отчетността и прозрачността в дейността на БНБ ще бъдат засилени вътрешният контрол и одит в съответствие с препоръчителната международна практика и стандартите на Банката за международни разплащания, Базел.