logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

19 март 2004 г.

<br>

На основание чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “Актива Холдингс Б. В.” (Aktiva Holdings B. V.) със седалище и адрес на управление в Амстердам, Холадния, при участие в увеличението на капитала на “Банка Запад-Изток” АД от 13 690 810 на 15 800 000 (петнадесет милиона и осемстотин хиляди) лева да запази акционерното си участие в размер на 72.51% от капитала на банката.

На същото основание г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “ЛБМаксима д. о. о.” (LB Maksima d. o. o.) със седалище и адрес на управление в Любляна, Република Словения, при участие в увеличението на капитала на “Банка Запад-Изток” АД от 13 690 810 на 15 800 000 (петнадесет милиона и осемстотин хиляди) лева да запази акционерното си участие в размер на 24.5% от капитала на банката.