logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 март 2004 г.

На 23 март 2004 г. Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), в която Република България притежава 13.5% от капитала, получи от рейтинговата агенция “Муудис” първия си рейтинг: Baa 2 – дългосрочен инвестиционен, и Prime 2 – краткосрочен инвестиционен рейтинг със стабилна перспектива.

Според “Муудис” рейтингът на ЧБТР е съобразен с привилегирования кредиторски статус на банката и структурата на капитала й. Агенцията отбелязва, че ЧБТР е добре действаща институция с квалифицирани специалисти, с вътрешни правила за дейността, съобразени с най-добрите практики на международните финансови институции, добро качество на активите и достатъчна ликвидност.

Полученият рейтинг ще има основна роля за развитието на банката, ще увеличи възможностите й да заема ресурси от международните пазари при конкурентни условия, което от своя страна ще спомогне за изпълнението на основните цели на институцията.

ЧБТР започва да оперира от 1998 г., като за тези пет години сътрудничи с Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация, Японската банка за международно сътрудничество и KfW, като съфинансира съвместни проекти.

ЧБТР е създадена по инициатива на страните – участнички в организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, с цел да подпомага процеса на преход на страните членки към икономически просперитет и развитие на региона. Банката осъществява целите си чрез финансиране и насърчаване на регионални проекти и инвестиции в инфраструктурни проекти, капиталови инвестиции както в държавния, така и в частния сектор.

Република България подписва Споразумението за учредяване на ЧБТР на 23 декември 1994 г. и получава статут на страна – учредителка на ЧБТР.

В стратегията на България за периода 2002 – 2004 г. банката предвижда да продължи подкрепата си за икономическото развитие на страната, като спомага за получаването на директни чуждестранни инвестиции с цел увеличаване на потенциалния размер на експорта, финансиране на енергийния сектор, телекомуникациите, транспорта, развитие на туризма и агробизнеса, както и стимулиране развитието на малките и средни предприятия чрез кредитни линии. От особено значение ще бъдат проектите, които ще допринесат за развитието на региона. Най-голямата по размер операция на ЧБТР в областта на енергетиката през 2003 г. е подписаният заем за Марица – Изток III в размер на 20 млн. щ. долара.