logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 март 2004 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка обсъди:

I. Годишен отчет на “БОРИКА” ЕООД за 2003 година

УС на БНБ се запозна с годишния отчет за дейността на “БОРИКА” ЕООД и констатира, че дружеството е в добро финансово състояние и реализира положителни финансови резултати от дейността си, поради което взе решение за приемане на годишния отчет на “БОРИКА” ЕООД за 2003 година.

Финансовият отчет на дружеството за 2003 година е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. Реализираните приходи от дейността през 2003 г. са в размер на 7897 хил. лв. представляват 96% от общите приходи на дружеството и се състоят основно от приходи от извършени услуги (транзакции с банкови карти, персонализация на карти и инсталация на терминални устройства АТМ и ПОС), приходи от продажба на стоки и лицензии за новоинсталирани терминални устройства. Разходите на дружествато за 2003 г. възлизат на 3587 хил. лв.

“БОРИКА” ЕООД приключва годината със счетоводна печалба в размер на 3134 хил. лв. и печалба след облагане с данъци в размер на 2173 хил. лв.

Инвестициите на дружеството през 2003 г. са свързани с реконструкция на телекомуникационната мрежа, внедряване на нов back-office и доставки на специализирано оборудване.

УС на БНБ прие за информация план за развитие на “БОРИКА” ЕООД за 2004 г.-2008 г., който до 15 април 2004 г. ще бъде предоставен на Асоциацията на търговските банки (АТБ) за становище.

II. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за централен кредитен регистър на банките - на второ четене

Изготвеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 на БНБ за централен кредитен регистър на банките бе приет от УС на БНБ. Промените, които се предлагат, са следните:

1. Отпада долната граница на отпуснатите банкови кредити, които подлежат на отчитане пред централния кредитен регистър (ЦКР). До този момент тази граница беше 10 000 лева. С извършваната промяна банките ще могат да черпят информация за пълната кредитна задлъжнялост на своите действителни или потенциални клиенти, като се преодолява възможността последните да изкривяват реалната представа за своята експозиция към банковата система чрез получаване на множество кредити под съществуващия към момента праг за докладване от 10 000 лв.

Въвежда се единствено граница, под която няма да се наблюдават овърдрафти по дебитни карти в размер под 1000 лева, стига те да не излизат от категорията на редовните експозиции по смисъла на Наредба № 9 на БНБ. Основание за този подход е обстоятелството, че подобен овърдрафт се покрива автоматично от превода на суми по картата и в редки случаи може да се окаже необслужван. В същото време броят на такива овърдрафти е значителен и докладването им ще затрудни обработката на информацията.

2. Друга важна промяна в режима за функциониране на ЦКР е отпадането на междубанковите вземания. Понастоящем Наредба № 22 изисква докладване на такива вземания с договорен срок над 30 дни, но практиката показва, че тази информация до момента не е представлявала интерес и някои банки дори не я подават с обяснението, че нямат такива депозити.

3. Въвежда се изискване банките да подават информация в ЦКР в електронен вид (отпадат сегашните алтернативи това да става и на хартиен или магнитен носител). Свързана с този режим е възможността на ЦКР да осигурява постоянна он-лайн информация за кредитната задлъжнялост на банковите действителни или потенциални клиенти. С отпадането от същия текст на определението "общата" към "кредитната задлъжнялост" на банковите клиенти се създава възможност ЦКР да предоставя и разбивка по отделни експозиции на всеки един от проучваните субекти. По настояване на търговските банки се запазва функцията на ЦКР по изготвяне на ежемесечна информация за общата кредитна задлъжнялост на банковите клинети и на свързаните с тях лица към банковата система.

4. Съхранена е основната конструкция на информативните задължения от страна на банките. Сключването на всеки нов кредитен договор или настъпването на изменение в такъв договор подлежи на докладване в срок до 5 работни дни от датата на реализиране на съответния юридически факт, а ежемесечно - до 15-то число на следващия месец - банката следва да подава информация за размера на актуалната експозиция по всеки вече отпуснат кредит към последната дата на отчетния месец. Тази процедура се следва до момента на окончателно погасяване на кредита.

5. По предложение на АТБ отпада възможността ЦКР да се използва за нуждите на "други потребители" освен вече изброените в нормативния текст, както и се преодолява неяснотата, произтичаща досега от използваното понятие "резиденти", което не е правно дефинирано.

6. Прецизират се нормативните определения, включени в Допълнителната разпоредба на Наредба № 22. Възприета е по-обобщена дефиниция на понятието "банки" и се изгражда стриктно съответствие между понятието за "свързани лица" в контекста на Наредба № 22 и основната употреба на това понятие за нуждите на банковото право. Чрез няколкото корекции в ключовото за Наредба № 22 понятие "клиент на банка" вече изрично в нормативния обхват на подзаконовия акт се включват и потенциалните банкови клиенти (т.е. могат да се правят проучвания и за такива лица, с които конкретната банка все още не е изградила правоотношения, но които са изявили желание да й станат клиенти чрез евентуално отпускане на кредит), като в същото време се изключват от това понятие търговските банки предвид отпадането на междубанковите кредити от обхвата на информационните задължения на банките.

III. Отчитайки важността на предстоящото приемане на Р България за пълноправен член на НАТО, УС на БНБ прие следното решение:

На основание чл. 25 от Закона на БНБ пуска в обращение разменна монета с номинална стойност 50 ст., емисия 2004 г., по случай присъединяването на Р България към Алианса. Монетата ще бъде със следните технически параметри:

Номинална стойност

50 стотинки

Метал

CuNiZn

Качество

гланц

Емисия

2004

Тегло

5 гр.

Диаметър

22.5 мм

Гурт

назъбен

Тираж

1 000 000 броя