logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 април 2004 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка реши “Борика” EООД да прехвърли на “Печатница на БНБ“ ЕАД 7.9 % (седем цяло и девет процента) идеални части от производставено-административна сграда, намираща се в София, бул. “Цариградско шосе” № 117. Централната банка е едноличен собственик на капитала на двете дружества и решението на УС на БНБ е продиктувано от факта, че съжителството на двете дружества в обща сграда е нецелесъобразно както с оглед на изискванията за сигурност, така и поради предстоящото преобразуване на “Борика” EООД.