logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

13 април 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 и чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на Янко Димитров Иванов да притежава общо, пряко и заедно със свързаното с него дружество ЗАД “Виктория”, до 19.99% от капитала на “Корпоративна търговска банка” АД, гр. София. При последващо участие в увеличението на капитала на банката до 20 000 000 (двадесет милиона) лева на Янко Иванов се разрешава чрез придобиване на съответния брой акции, пряко и чрез същото свързано с него дружество, да запази този дял от капитала на банката.