logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 април 2004 г.

Във връзка с появилите се днес публикации относно изявление на изпълнителния директор на Първа инвестиционна банка (ПИБ) г-жа Мая Георгиева, че “платежният баланс трябва да се преработи”, Българската народна банка завява:

От 1994 г., когато изпълнителният директор на ПИБ г-жа Георгиева в качеството си на служител на БНБ е отговаряла за изготвянето на статистиката на платежния баланс, настъпиха значителни промени в обхвата, структурата и източниците на информация, използвани при изготвянето на платежния баланс на страната. Доказателство за повишаване качеството и надеждността на тези данни е присъединяването на страната ни през 2003 г. към “Специалния стандарт за разпространение на данни”, установен от МВФ и приет от всички развити икономики. Платежният баланс на страната, включително текущата сметка, се отчита в съответствие с принципите, определени от петото издание на “Ръководство по платежен баланс” на Международния валутен фонд. Спазването на тези принципи бе констатирано от мисиите на МВФ през 2000 г. и 2003 г.

В съответствие с международните стандарти при съставянето на текущата сметка БНБ използва данните на Агенция “Митници” за вноса и износа, а не данни, предоставени от търговските банки.

Търговските банки са важен източник на информация основно при изготвяне позицията “Услуги” на текущата сметка, както и за финансовата сметка на платежния баланс на страната. Предвид голямото значение на информацията, получавана от търговските банки след последните изменения във Валутния закон, БНБ започна проверки в търговските банки за спазване изискванията за съставяне на отчетите за платежния баланс.

В резултат от извършените до момента проверки БНБ установи, че единствено в представляваната от цитираната госпожа банка са налице сериозни пропуски в организацията и процедурите при подготовката на отчетите, необходими за статистиката на платежния баланс, включително при декларирането на получени финансови кредити от чужбина. След получаване декларациите и отчетите от ПИБ за получените от нея финансови кредити те бяха включени в отчетите за външния дълг и във финансовата сметка на платежния баланс.

Такива пропуски не са констатирани в цитираните банки: ОББ, Булбанк и Биохим.

Поради това Българската народна банка счита, че цитираното в печата изказване е непрофесионално и неетично.

Българската народна банка си запазва правото да наложи административните санкции, предвидени в Закона за банките и Валутния закон.