logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 април 2004 г.

Днес, 27 април 2004 г., управителят на БНБ Иван Искров откри нов Учебен център, създаден по съвместен проект “Укрепване на институционалния капацитет на централната банка” между БНБ, Френската и Холандската централна банка.

Преди откриването в БНБ се проведе редовно заседание на Управителния комитет по Договора за сътрудничество между трите централни банки. Договорът е част от проекта, в рамките на който бе създаден и учебния център, финансиран по програма ФАР на Европейския съюз (ЕС) и съфинансиран от националния бюджет.

Заседанието на Управителния комитет бе ръководено от г-жа Ноарклер-Шонберг, съветник на Управителя на Френската централна банка, и г-н Кабакчиев, подуправител на БНБ. На срещата присъства г-н Боб Спиновен, координатор на техническата помощ от страна на Холандската централна банка, както и представители от Делегацията на Европейската комисия в България.

По време на заседанието партньорите от БНБ, Френската и Холандската централна банка направиха преглед и оценка на извършената работа и постигнатите резултати в периода 1 януари – 31 март 2004 г. и набелязаха конкретни стъпки, които да бъдат предприети в рамките на Договора до края на юни 2004 г.

Договорът за сътрудничество бе подписан през септември 2002 г. и има за цел да подготви БНБ и българския банков сектор за успешно присъединяване и пълно интегриране към финансовата система на ЕС. Техническата помощ, която се осигурява чрез договара, е насочена към по-нататъшната хармонизация на банковото законодателство с правото на ЕС, към приемане и прилагане на стандартите и изискванията на Европейската централна банка и Европейската система на централни банки, както и към укрепване на платежната и счетоводна система, на паричната статистика и статистиката на платежния баланс, банковия надзор и вътрешния одит.

Снимки от откриването на Учебния център са публикувани в рубриката "За нас", раздел "Фотогалерия".