logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 април 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 и чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде заповед, с която разрешава на “Бромак” ЕООД, гр. София, да увеличи прякото си участие в капитала на “Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, до 36.43%, а заедно със свързаното с него дружество ЗАД “Виктория” - до 46.43% от този капитал, възлизащ на 14 млн. лева. При последващо участие в увеличението на капитала на банката до 20 млн. лв. на “Бромак” ЕООД се разрешава да придобие пряко и чрез същото свързано лице съответния брой акции от това увеличение, като по този начин запази разрешените му дялове от капитала на банката.