logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 април 2004 г.

Днес, 30 април 2004 г., съгласно чл. 50 и чл. 51 от Закона за БНБ, в 12 ч управителят на БНБ г-н Иван Искров връчи на председателя на НС проф. Огнян Герджиков годишния отчет на централната банка за 2003 г.

Също днес, съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗБНБ, централната банка извърши превод към Министерството на финансите в полза на държавния бюджет в размер на 170 866 461.63 лв., който представлява остатък от годишното превишение на приходите над разходите на банката за 2003 г., така, както бе планирано с бюджета на БНБ за 2004 г. Съгласно ЗДБ за 2004 г., утвърден от НС, приходите от БНБ се залагат в размер на 150 млн. лв.

В годишния отчет на БНБ за 2003 г. са представени анализ и оценка на дейностите на банката по отношение на: управлението на международните валутни резерви, развитието на националната платежна система, въздействието върху ликвидността и функционирането на финансовите пазари, паричната емисия, банковия надзор и стабилността на банковата система, изпълнението на функцията на фискален агент и официален депозитар, международната дейност и подготовката за участие в Европейската система на централни банки, статистическата дейност, научно-изследователската дейност, развитието на информационните системи на банката. Годишният отчет включва още отчет за изпълнението на бюджета на БНБ за 2003 г., консолидиран финансов отчет, заверен от международен одитор, и доклад на международния одитор - KPMG. В приложение са представени подробни статистически данни за развитието на икономиката и банковия сектор на България, както и решенията на УС на БНБ, приети през годината.

Годишният отчет на БНБ ще бъде публикуван на интернет страницата на банката (www.bnb.bg), на 4 май 2004 г. в рубриката “Публикации”, раздел ”Периодични публикации”, “Отчети на БНБ”.