logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 май 2004 г.

Ключ за участието в капитала на ЕЦБ

Съгласно чл. 29 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (EЦБ), дяловите участия на националните централни банки (НЦБ) в капитала на ЕЦБ са претеглени пропорционално на дела на страните на съответните НЦБ в общото население и брутния вътрешен продукт на Европейския съюз (ЕС). Тези тегла се коригират на всеки пет години, а предишната промяна бе извършена на 1 януари 2004 г.

Капиталовият ключ на ЕЦБ беше разширен след присъединяването на десетте нови държави - членки на ЕС, на 1 май 2004 г.

В съответствие с чл. 49.3 от Устава на ЕСЦБ, който беше добавен към Устава чрез Договора за присъединяване, записаният капитал на ЕЦБ автоматично се увеличава при присъединяването на нова страна членка към ЕС и присъединяването на нейната НЦБ към ЕСЦБ. Увеличението се определя като се умножи преобладаващата сума на записания капитал (напр. 5 млрд. евро) по съотношението между теглата на новоприсъединяващите се НЦБ и НЦБ, които вече са членове на ЕСЦБ, съгласно разширения капиталов ключ. Ето защо, на 1 май 2004 г. записаният капитал на ЕЦБ се увеличи на 5 564 669 247.19 евро.

НЦБ от Евросистемата трябваше да внесат изцяло своя записан капитал. Тринадесет НЦБ - десетте нови НЦБ, Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank и Bank of England, трябваше да платят минимален процент от своя записан капитал (7% към 1 май 2004 г.) като вноска за покриване на оперативните разходи на ЕЦБ.

Свързаните с този въпрос решения на ЕЦБ, както и таблица на разширения ключ за участие в капитала на ЕЦБ и записаните вноски, можете да намерите на интернет страницата на ЕЦБ (www.ecb.int). Те ще бъдат публикувани и в Официалния вестник на Европейския Съюз.

Ключ за участието

в капитала на ЕЦБ (%)

Записан дял от капитала (евро)

от 1 януари 2004 г.

от 1 май 2004 г.

от 1 май 2004 г.

Nationale Bank van Belgiл/

Banque Nationale de Belgique

2.8297

2.5502

141 910 195.14

Deutsche Bundesbank

23.4040

21.1364

1 176 170 750.76

Bank of Greece

2.1614

1.8974

105 584 034.30

Banco de Espaсa

8.7801

7.7758

432 697 551.32

Banque de France

16.5175

14.8712

827 533 093.09

Central Bank & Financial Services Authority of Ireland

1.0254

0.9219

51 300 685.79

Banca d’Italia

14.5726

13.0516

726 278 371.47

Banque centrale du Luxembourg

0.1708

0.1568

8 725 401.38

De Nederlandsche Bank

4.4323

3.9955

222 336 359.77

Oesterreichische Nationalbank

2.3019

2.0800

115 745 120.34

Banco de Portugal

2.0129

1.7653

98 233 106.22

Suomen Pankki – Finlands Bank

1.4298

1.2887

71 711 892.59

Евросистема

79.6384

71.4908

3 978 226 562.17

Danmarks Nationalbank

1.7216

1.5663

87 159 414.42

Sveriges Riksbank

2.6636

2.4133

134 292 162.94

Bank of England

15.9764

14.3822

800 321 860.47

НЦБ извън Еврозоната

20.3616

18.3618

1 021 773 437.83

Иeskб nбrodnн banka

0.0000

1.4584

81 155 136.30

Eesti Pank

0.0000

0.1784

9 927 369.94

Central Bank of Cyprus

0.0000

0.1300

7 234 070.02

Latvijas Banka

0.0000

0.2978

16 571 585.02

Lietuvos bankas

0.0000

0.4425

24 623 661.42

Magyar Nemzeti Bank

0.0000

1.3884

77 259 867.83

Central Bank of Malta

0.0000

0.0647

3 600 341.00

Narodowy Bank Polski

0.0000

5.1380

285 912 705.92

Banka Slovenije

0.0000

0.3345

18 613 818.63

Nбrodnб banka Slovenska

0.0000

0.7147

39 770 691.11

НЦБ на новоприсъединените страни към ЕС

0.0000

10.1474

564 669 247.19

ОБЩО

100.0000

100.0000

5 564 669 247.19