logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

5 май 2004 г.

УС на БНБ одобри годишен отчет за 2003 г. на “БАНКСЕРВИЗ” ЕООД. На срещата присъстваха главният изпълнителен директор на дружеството Александър Цинцарски и изпълнителният директор Любомир Цеков. Анализът на отчета показа една стабилна, безрискова структура и пропорции в баланса на дружеството. Балансовата стойност на активите / пасивите на дружеството към края на 2003 г. е в размер на 10 875 хил. лева. Спрямо предходната година балансовото число е нараснало със 7.3%.

През 2003 г. дружеството е работило за изпълнение на задачите, свързани с основните дейности:

- развитие, поддържане и експлоатация на платежните системи БИСЕРА и СЕБРА (Система за електронни бюджетни разплащания);

- софтуерни услуги и развитие на приложни програмни продукти за автоматизация на банкови дейности;

- информационни системи за обслужване на взаимоотношенията между банките и техни клиенти.

През 2003 г. БАНКСЕРВИЗ продължава да разработва, поддържа и оперира системата БИСЕРА за обслужване на клиентски плащания, инициирани за изпълнение в определен момент. Системата е част от националната платежна система и действа според регулации, издадени от БНБ. В края на 2003 г. броят на участниците в БИСЕРА е 36 със 729 банкови клона. Броят на клоновете спрямо началото на годината е нараснал с 9 и в системата е включена още една банка. Общият брой на междубанковите плащания за годината е 29 815 415, а общият обем на “пренесените” с тях суми – 59 579 млн. лева. Статистика от работа на системата СЕБРА за 2003 г.: общ брой заявки за плащания – 1 795 690; общ брой потребители на системата – 265; обща сума на заявените плащания – 6 651 738 641,71 лева. Общо през системите на БАНКСЕРВИЗ са преминавали средно по 140 хил. плащания на ден.

През 2003 г. е въведена в редовна експлоатация системата БИСЕРА 5 за работа в условия на Системата за брутен сетълмент в реално време RINGS в БНБ.

УС на БНБ разгледа и прие отчет за дейността на “Монетен двор” ЕООД за 2003 г., който бе представен от директора на дружеството Иван Иванов. Към 31 декември 2003 г. “Монетен двор” ЕООД притежава собствен капитал в размер на 3893 хил. лева, при регистриран основен капитал 1260 хил. лева.

С оглед бъдещото присъединяване на Република България към Европейския съюз и въвеждането на еврото като национална парична единица, ще се вземе решение за бъдещата дейност на дружеството. БНБ като собственик на “Монетен двор” ЕООД ще предприеме необходимите действия за въвеждане и достигане на европейската практика в монетното производство.