logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 май 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 и 24 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “ЕФГ Евробанк Ергасиас” АД (EFG Eurobank Ergasias), Република Гърция, чрез пряко придобиване на непритежаваните от него 50 на сто от акциите на АЛИКО/КЮХ Болкан Холдингс Лимитид (ALICO/CEH Balkan Holdings Limited), Кипър, което е пряк акционер с разрешение да притежава до 100 на сто от акционерния капитал на “Българска пощенска банка” АД, да придобие косвено участие до 100 на сто от капитала на тази банка.