logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 май 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на ТБ “Инвестбанк” АД, София, да придобие самостоятелно пряко участие до 30% от капитала на новоучреденото небанково дружество “АЙ КОРП.” АДСИЦ, София, а заедно със свързаното с нея лице “Феста Холдинг” АД, което ще придобие останалите 70% от акциите, да притежава общо 100% от капитала на новоучреденото дружество.