logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 май 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Петрол Холдинг” АД, Варна, да придобие пряко до 95.10 на сто от капитала на “Евробанк” АД, София.