logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

20 май 2004 г.

На свое редовно заседание на 20 май 2004 г. УС на БНБ обсъди и прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка. Документът е изготвен на основание договорените с МВФ мерки за ограничаване на кредитната експанзия на банките.

Измененията са в две насоки:

Първо, по отношение на обхвата на депозитната база за изчисляване на задължителните минимални резерви (ЗМР). До този момент това ставаше с решение на УС на БНБ. За постигане на по-голяма нормативна стабилност се прие тези въпроси да се регламентират в самата наредба, какъвто е подходът на Европейската централна банка.

По същество, считано от 1 юли в депозитната база отново се включват някои пасиви, за които с решение на УС на БНБ от 17 януари 2002 г. банките бяха освободени от задължението да поддържат резерви като привлечените дългосрочни ресурси (с матуритет над 2 години) и репо-сделките с крайни клиенти. Тези пасиви ще участват в определянето на размера на ЗМР с намалена ставка от 4 на сто при 8 на сто за останалите привлечени средства. Извън депозитната база остават ресурсите, привлечени от други местни банки или чрез клонове на местната банка в чужбина, както и капиталовите (хибридни) инструменти и подчинен срочен дълг, отговарящи на изискванията на Наредба № 8 за капиталовата адекватност на банките.

Второ, по отношение на третирането на касовите наличности в трезорите и АТМ-терминалите на търговските банки. От 1 октомври 2004 г. за внесени резерви ще се признават само 50 на сто от тях, а не както досега – целият им размер.

На заседанието присъстваше председателят на Асоциацията на търговските банки г-н Димитър Костов.