logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 юни 2004 г.

Преди една година на 2 юни 2003 г. Българска народна банка внедри системата за брутен сетълмент в реално време RINGS (Real time INterbank Gross Settlement), с което постави начало на функционирането на нова национална платежна система, съответстваща на модела в страните с развита пазарна икономика. Въвеждането на новата платежна система е съществена предпоставка за увеличаване на стабилността и намаляване на рисковете във финансовата система на страната.

RINGS е разработена в съответствие с международните стандарти, изисквания и принципи за работа на системно важните платежни системи. Дизайнът на системата дава възможност за сетълмент в реално време през системния работен ден, за мониторинг и управление на ликвидността в реално време, както и за спестяване на ликвидност в резултат от нетиране на плащанията, инициирани през системите БИСЕРА, БОРИКА и Централен депозитар. Използването на мрежата на SWIFT като преносна среда за обмен на платежни съобщения е гаранция за сигурност, гъвкава възможност за бъдещо интегриране на системата с други платежни системи и предпоставка за осъществяване на автоматична обработка на транзакциите.

След въвеждането на новата платежна схема над 67% от стойността на безналичните плащания в страната се обработва от RINGS. Стойността на извършените през системата плащания за една година надвишава 3 пъти БВП на страната и 8 пъти активите на търговските банки. Средномесечно в RINGS се обработват около 32 000 плащания на стойност около 9 милиарда и 200 милиона лева. Многократно се увеличи бързината за извършване на плащания. Всички преводи се изпълняват в рамките на един час, като времето за обработка през RINGS e 10 секунди. Това предимство се използва от реалната икономика, като бизнес плащанията са над 70% от общия брой на плащанията.

Внедряването на RINGS наложи съществени промени в правната рамка, регулираща платежната система, и оказа влияние върху съществуващата инфраструктура и действащите системи. Извършените международни проверки доказват, че правната рамка на платежната система и организацията на платежния процес отговарят на всички съвременни изисквания, поставени от европейските директиви и практики на централните банки в Европа.

Сетълментът в реално време на брутна база намали размера и продължителността на взаимните експозиции на банките, което резултира в намаляване на риска в системата. Вследствие на промените в поведението на финансовите институции, обработката на по-голямата част от плащанията се извършва значително по-рано в сравнение с преди действащата платежна система, което води до намаляване на кредитния и ликвидния риск.

През първата година на работа на системата не се наложи намеса от страна на БНБ за осигуряване на ликвидност и същевременно няма неизвършени плащания поради недостиг на средства по сметка на търговска банка. Това свидетелства за професионално управление на ликвидността от страна на банките.

Едногодишната работа на новата платежна система показва, че тя е стабилна основа за развитие на финансовите пазари и е предпоставка за икономическото развитие на страната. Функционирането на RINGS спомага за осигуряване на по-ефективно управление на ликвидността на търговските банки, подобряване надеждността на платежната система и намаляване на системния и кредитен риск в националната платежна система.