logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 юни 2004 г.

На основание чл. 5 от Наредба № 20 на БНБ за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за банките подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде Сертификати за наличие на квалификация и професионален опит в банковото дело на г-н Лазар Петров Илиев и г-н Виктор Иванов Мечкаров в качеството им на членове на Управителния съвет и изпълнителни директори на “Централна кооперативна банка” АД.