logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 юни 2004 г.

На основание чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от Българска народна банка, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешения на досегашните акционери на “ПроКредит Банк” АД, при участие в увеличението на капитала на банката с вноски на акционерите да придобият акции с право на глас, осигуряващи им следните дялове от увеличения капитал:

1. “Комерцбанк Акциенгезелшафт”, Германия - 19.71 на сто;

2. Европейска банка за възстановяване и развитие – 19.71 на сто;

3. “ДЕГ – Дойче Инвестиционс- унд Ентвиклунгсгезелшафт” мбХ, Германия – 19.71 на сто;

4. “ИМИ – Интернационале Микро Инвестиционен” АГ, Германия – 20.29 на сто;

5. Международна финансова корпорация, САЩ – 19.13 на сто.