logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

24 юни 2004 г.

Днес, 24 юни 2004 г., на свое редовно заседание Министерският съвет на Република България прие решение, с което одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка.

С промените в Закона за БНБ българското законодателство ще се хармонизира с правото на Европейските общности по отношение на нормативната рамка, регулираща дейността на централната банка, при запазване принципите и условията на действие на паричния съвет. В хода на преговорите за членство на страната в ЕС Законът за БНБ е определян от специалистите като модерен нормативен акт, осигуряващ независимост на централната банка. Моделът на Икономически и валутен съюз, възприет в ЕС, предвижда като основна своя характеристика нормативна сигурност на независимостта на всяка централна банка в държава - членка на ЕС. Независимостта на централната банка се определя като институционална, персонална, финансова и функционална.

Чрез някои от предложените изменения и допълнения в Закона за БНБ ще се изгради конкретен нормативен механизъм за взаимодействие между централната банка и финансовите институции при изтеглянето от обращение на банкноти и монети, за чиято автентичност са възникнали основания за съмнение. Търговските банки, финансовите къщи и обменните бюра ще бъдат задължени да задържат за проверка срещу издаване на документ всички попаднали при тях български или чуждестранни банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени. Като компетентна институция за предприемане на проверка и за извършване на експертна оценка БНБ ще задържа такива платежни средства, те няма да се заменят или връщат.

С промените в Закона за БНБ ще бъдат изпълнени правните изисквания на ЕС, отнасящи се до Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.