logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 юли 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. София, да придобие самостоятелно пряко до 24.5% от дяловете в капитала на небанковото дружество “Райфайзен Лизинг България” ООД, гр. София, а заедно със свързаното с нея лице “Райфайзен-Лизинг Интернешънъл” ГмбХ, Виена, да притежава общо 100% от капитала на дружеството.