logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

4 август 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. Плевен, да придобие пряко до 35% от капитала на “Централна кооперативна банка” АД, гр. София.

На същото основание г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Химимпорт” АД – холдинг, гр. София, да придобие пряко до 55% от регистрирания капитал на “Централна кооперативна банка” АД, а заедно със свързаните с него дружества ЗАД “Армеец” и “Проучване и добив на нефт и газ” АД да притежава общо пряко и чрез свързани лица до 95% от капитала на “Централна кооперативна банка” АД.