logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

23 август 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 и чл. 19б, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, и въз основа на заповед от 22 януари 2004 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, главният директор на управление “Банков надзор” Петър Андронов издаде заповед, с която разрешава на “Бромак” ЕООД при участие в увеличението на капитала на “Корпоративна търговска банка” АД от 14 млн. лв. на 20 млн. лв. да притежава самостоятелно и пряко до 37.93% от акциите с право на глас от увеличения капитал на банката, а заедно със свързаното с него лице ЗАД “Виктория” - до 47.93% от тези акции.

На същото основание главният директор на управление “Банков надзор” издаде заповед, с която разрешава на Янко Димитров Иванов да притежава самостоятелно и пряко до 11.50% от акциите с право на глас от увеличения капитал на “Корпоративна търговска банка” АД, а заедно със свързаното с него лице ЗАД “Виктория” – до 21.50% от увеличения капитал на банката, възлизащ на 20 млн. лева.