logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 септември 2004 г.

На основание чл. 19б, ал. 1 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за банките и чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Петрол Холдинг” АД, гр. Варна при участие в увеличението на капитала на “Евробанк” АД да придобие акции и да запази акциионерното си участие в размер на 95.10% от капитала на банката.