logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 септември 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на Жени Венциславова Славова и на Ивайло Митков Василев чрез придобиване поотделно от всеки един от тях на по 6.97% от капитала на “Феста Холдинг” АД да притежават като свързани лица помежду си и с г-жа Петя Иванова Баракова – Славова косвено участие в капитала на ТБ “Инвестбанк” АД в размер общо до 82.37% от акциите с право на глас в капитала на банката, представляващо 63% участие чрез акционера “Феста Холдинг” АД и 19.37% чрез свързаното с него “Винком” АД.

На основание чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за банките, чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Феста Холдинг” АД, Бургас да притежава до 82.37% включително от акциите с право на глас в капитала на ТБ “Инвестбанк” АД, от които самостоятелно и пряко – 63% от капитала и косвено – чрез акционера “Винком” АД – 19.37% от капитала на “Инвестбанк” АД.