logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

30 септември 2004 г.

От 1 октомври 2004 г. за академичната учебна година 2004/2005 г. трима студенти получават едногодишни стипендии от Българската народна банка.

На 8 януари 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на централната банка, Управителният съвет на БНБ взе решение да отпуска ежегодни едногодишни студентски стипендии в три образователни степени: докторант, магистър и бакалавър. Това решение е първо по рода си и е продиктувано от факта, че банковото образование трябва да отговори на новите потребности на времето, да модифицира и преосмисли връзките със заобикалящата среда, предвид на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз.

Целта на стипендиите на БНБ е да подпомогнат създаването на нова, модерна и динамично развиваща се банкова образователна дейност, която да се превърне в основен фактор за растеж на банковия сектор в България, продиктуван от предстоящото приемане на Българската народна банка в Европейската система от централни банки и Евросистемата.

Стипендиантската Програма на БНБ дава възможност за особено полезен диалог между централната банка и висшите учебни заведения в дух на сътрудничество между институциите.

Знаем, че българското общество традиционно приема доброто образование като висша обществена ценност и полага специални усилия децата му да я постигнат. Затова БНБ предвижда подобен конкурс да бъде провеждан всяка година. Условията за кандидатстване в трите образователни степени ще бъдат обявявани ежегодно от банката към 1 декември.

Стипендиите се отпускат за специалностите:

- Финанси и банково дело;

- Икономикс;

- Счетоводство и контрол;

- Икономическа статистика и иконометрия.

На 30 септември 2004 г. в заседателната зала на БНБ бяха връчени удостоверения на спечелилите конкурса за стипендианти за учебната 2004/2005 г.:

1. Победители за образователна степен „Бакалавър” са:

Недялко Вълканов Вълканов, студент, специалност „Финанси” в Икономически университет Варна, със среден успех отличен 5.54

и

Анастасия Димитрова Чорбаджиева, студентка, специалност „Икономика” в СУ „Св. Климент Охридски”, със среден успех отличен 5.79;

2. За образователната степен „Магистър” Комисията не предлага стипендиант;

3. Спечелилият стипендия за образователна степен „Докторант” е Вилимир Йорданов Йорданов, студент, специалност „Банково дело” в УНСС, София, със среден успех отличен 5.75 .

В срок до 30 април 2004 г. в БНБ пристигнаха научни разработки от 31 (тридесет и един) български студенти. Те бяха разгледани от Комисия на БНБ с председател проф. Гарабед Минасян, член на УС на БНБ, която след селекция допусна до събеседване 7 (седем) студенти. Всички писмени работи пристигнаха преди обявения краен срок и бяха допуснати и разгледани от Комисията.

Всички кандидати бяха с минимален среден успех отличен 5.50 от следването си и бяха представители на следните учебни заведения:

Вид учебно заведение

УНСС

СА “Д. А. Ценов” – Свищов

Икономически университет Варна

Технически университет

Нов български университет

СУ “ Св. Климент Охридски”

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

ПУ “Пайсий Хилендарски”

Университет “Вирджиния”, САЩ

В рамките на 10-месечната си стипендия стипендиантите ще подготвят научни статии или дискусионни материали, които ще се публикуват на Интернет страницата или отпечатват в цикъла „Дискусионни материали” на Българската народна банка.