logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 октомври 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал.2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Банка ДСК” ЕАД, гр. София, да придобие самостоятелно пряко дялово участие в новоучредяващото се небанково дружество Застрахователна компания “ДСК Гаранция” АД в размер на 26% от капитала на дружеството, а заедно със свързаното с банката лице “ОТП – Гаранция” Застрахователна компания LTD, Унгария, което ще придобие останалите 74%, да притежава общо 100% от капитала на новоучредяващото се дружеството.