logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29 октомври 2004 г.

Днес, 29 октомври 2004 г. управителят на централната банка Иван Искров връчи на председателя на 39-то Народно събрание на Р България проф. Огнян Герджиков Проекто-бюджета на Българската народна банка за 2005 г.

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ЗА 2005 ГОДИНА

Разходите за издръжка на БНБ са в размер на 61 930 хил. лв., което е нарастване с 9.7% спрямо 2004 г. Те са определени с оглед ефективно и надеждно обслужване на паричното обръщение в страната, подобряване на качеството на дейността на банката, осигуряване на текущите нужди на банката от материали и услуги и развитието на банката с оглед на присъединяването й към Европейската система от централни банки.

Разходите по инвестиционната програма са в размер на 14 366 хил. лв. и са определени с цел подобряване ефективността на банката чрез усъвършенстване на съществуващите и въвеждането на нови информационни технологии, осигуряване на необходимата надеждност и сигурност за дейността на банката, подобряване на платежната инфраструктура.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 20 100 хил. лв. и представляват 32.5 на сто от общите разходи. При определянето на необходимото количество банкноти и монети през 2005 г. са взети предвид очакваното увеличение на парите в обръщение, подмяната на изхабени банкноти в процеса на обращение, поддържането на оперативен, логистичен и стратегически запас и новата програма за емитиране на възпоменателни монети. Предвидените средства за разходи за издръжка на паричното обращение ще покрият необходимостта за поддържане на нормално паричното обращение.

Разходите за материали са в размер на 970 хил. лв. и представляват 1.6 на сто от общите разходи.

Разходите за външни услуги са в размер на 11 599 хил. лв., или 18.7 на сто от общия бюджет. Разходите за външните услуги са увеличени в съответствие с предвидената средногодишна инфлация. Една съществена част от тези разходи в размер на над 6 млн. лв. са разходи, които директно се извършват в полза на държавния бюджет – данъци, такси, разходи за охрана от МВР. Определящи в тази група са разходите за системите REUTERS, BLOOMBERG, SWIFT, Интернет такси, свързани с програмни продукти, разходи за топлинна енергия, пощенски, телефонни, телексни услуги, за международен одит на банката, разходите по договори с МВР и с Национална служба “Пожаро-аварийна безопасност”. Предвидени са и разходи, свързани с програмата за гост изследователи на БНБ.

Разходите за амортизации са в размер на 8920 хил. лв. и са 14.4 на сто от общия бюджет. Разчетени са амолтизациите на всички дълготрайни активи, както и на тези, които банката ще придобие през 2005 г.

Разходите за персонал и социално осигуряване са в размер на 15 455 хил. лева, или 24.9 на сто от общите разходи. Разходите за социална дейност са в размер на 1852 хил. лева, или 3.0 на сто спрямо общия бюджет.

Другите административни разходи са в размер на 1701 хил. лв., или 2.7 на сто от общия бюджет.

Разходите за евроинтеграция са представени отделно и са свързани с участието на управителя в работата на Генералния съвет на ЕЦБ на служители от банката в комитетите на ЕСЦБ, както и за осигуряване на комуникациите между централните банки.

Инвестиционната програма на банката е в размер на 14 366 хил. лв. Инвестиционните разходи са за капиталови разходи за реконструкция и модернизация на сградите на банката, подобряване на информационната и комуникационна инфраструктура на банката, за придобиване на технически средства за безопасността на банката и нейните регионални касови центрове, за реконструкция и модернизацията на сградите на банката.

Най-съществени са разходите за информационни и комуникационни технологии, за които са предвидени капиталови разходи за компютърна и комуникационна техника, лицензии за софтуер и проекти за разработване на първи етап на интегрирана банкова информационна система, закупуване на система за управление на валутните резерви, за доразвитие на системата за следене на движението на наличностите на парите, за доразвитие на системата за държавни ценни книжа, внедряване на технологията Електронен документ, аналитично приложение Статистика. В инвестиционните разходи е предвиден и нов показател за изграждането на система с интерфейси към ЕЦБ и другите централни банки в Европейския съюз.

Финансовите резултати от дейността на банката са определени при запазване темпа на растеж на валутните резерви, като основните източници ще продължат да бъдат покупките на евро от търговските банки и нарастването на депозита на правителството. Банката ще реализира краен финансов резултат в размер на около 230 млн. лв.

• Управителният съвет на БНБ обсъди и прие Монетната програма на Българската народна банка за 2005 г. Тя включва:

Медно – никелова монета с нанесено оцветяване- “Баба Марта”

С тази монета ще приключи серията монети, насочени към младите колекционери. С нея се затваря цикълът от по-важни празници, отразен върху монетите - Коледа, Цветница, баба Марта и Деня на детето.

Сребърна монета на спортна тематика

С нея продължава традицията да се отсичат монети, посветени на спортни и олимпийски състезания от световно значение.

Сребърна монета с частично позлатяване монета – България – Европейски съюз

За подходящото ознаменуване на събитието ще се използва технологията на частично позлатяване.

Сребърна монета с частично позлатяване – културно-историческо наследство

Тематиката на монетата е подбрана, за да се продължи традицията да се отразява българската култура и наследство върху възпоменателни монети.

• Управителният съвет на БНБ прие решение да предостави на Министерство на финансите безвъзмездно почивна база, собственост на БНБ, намираща се в гр. Банкя. Това решение е продиктувано с цел облекчаване издръжката на банката и намаляване на разходите й. Министерството на финансите ще ползва сградата за учебен център по публични финанси.

• Управителният съвет на БНБ прие за сведение Икономическия преглед, 3-та част

Икономическия преглед представя анализ на основните тенденции в развитието на международната конюнктура и икономиката на България, както и оценките за развитието им в краткосрочен аспект – през четвърто тримесечие на 2004 г. и първо тримесечие на 2005 г.

Международната конюнктура ще остане благоприятна до края на годината, но се очаква забавяне на темповете на растеж през 2005 г. поради влиянието на по-високите цени на суровия петрол и други основни суровини и материали. Оценката на динамиката на лихвите на международните пазари и валутния курс на щатския долар към еврото се основава на пазарните очаквания според данните през октомври. Тези очаквания са за повишение на лихвите на Федералния резерв до края на годината с още 25 б.т. и запазване на нивото им през първото тримесечие на 2005 г. на 2%, лихвите по рефинансиращите операции на ЕЦБ ще останат непроменени до края на годината, но има очаквания за повишението им с 25 б.т. в края на първото или началото на второто тримесечие на 2005 г. В краткосрочен план се очаква поевтиняване на щатския долар спрямо еврото като, в края на годината валутният курс ще бъде около 1.25 щ. д. за евро.

Българската икономика се развива с високи темпове. Валутните резерви на БНБ нарастват. Положителният диференциал между лихвите по кредити у нас и лихвите на международните финансови пазари продължава да привлича ресурси към страната.

Резервните пари нарастват с високи темпове – около 20% на годишна база, като основна движеща сила са парите в обращение. Вземанията на банките от неправителствения сектор продължават да нараства с високи темпове – около 48-50% на годишна база. Темпът на нарастване на кредитите за домакинствата постепенно се понижава. Кредитите за предприятията запазват стабилни и високи темпове на нарастване. Равнището на лихвените проценти по депозитите и кредитите е стабилно.

Темповете на икономически растеж на българската икономика ще останат високи. Очакваме да продължи тенденцията на подобряване конкурентоспособността на българската икономика и на промишлеността в частност, което влияе благоприятно върху разширяването на външните пазари за българските производители и до относително намаляване на темповете на внос поради по-голямо предлагане и търсене на местни стоки на вътрешния пазар.

Нивото на инфлация се определя от корекциите в административните цени и частично от динамиката на цените на суровия петрол на международните пазари. Очакванията са за инфлация в края на годината от 4.2%.