logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

1 ноември 2004 г.

<br>

На основание чл. 19, ал. 5, т. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 26 и чл. 27, ал.2 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят на БНБ, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Обединена българска банка” АД, гр. София, да придобие самостоятелно пряко участие в новоучреденото небанково дружество (инвестиционно дружество от отворен тип) “ОББ Балансиран фонд” АД в размер на 46.27% от капитала на дружеството.