logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 декември 2004 г.

На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за банките, във връзка с чл. 23 от Наредба № 2 за лицензиите и разрешенията, издавани от БНБ, подуправителят, ръководещ управление “Банков надзор”, г-жа Емилия Миланова издаде разрешение на “Бромак” ЕООД, София, чрез пряко придобиване на акции с право на глас от капитала на “Корпоративна търговска банка” АД, София, да притежава общо пряко до 49.43 на сто от капитала на банката, а заедно със свързаното с него дружество ЗАД “Виктория” АД – до 59.43 на сто от този капитал.