logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 декември 2004 г.

На редовното си заседание на 16 декември 2004 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие:

I. На първо четене нова Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките и изменения и допълнения на Наредба №7 на БНБ за големите експозиции на банките

Управителният съвет на Българска народна банка във връзка с § 19 от ПЗР на Закона за банките прие нова Наредба №8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките и произтичащите от новата наредба изменения и допълнения на Наредба №7 на БНБ за големите експозиции на банките. Новата Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките с включени капиталови изисквания за пазарен риск e изготвена във връзка с поетите ангажименти на Република България по преговорния процес с Европейския съюз и необходимостта от хармонизиране на българското банково законодателство с това на Европейския съюз.

Текстовете в новата наредба са съобразени с Директива 93/6/ЕИО относно капиталовата адекватност на инвестиционните предприятия и кредитните институции и Директива 98/31/ЕИО от 22 юни 1998 г. за изменение и допълнение на Директива 93/6/ЕИО, както и с кодифицираната Директива 2000/12/ЕО за дейността на кредитните институции.

Промените, които се налагат за измерване и отчитане на капиталовата адекватност на банките по отношение на пазарните рискове, са насочени към банки, формиращи значителни търговски портфейли от финансови инструменти с намерение за търгуване. За измерване и отчитане на рисковете, обект на капиталови изисквания, ще се използват Стандартизиран подход и подход, базиран на вътрешни модели (VAR модели). Прилагането на Стандартизирания подход при измерването на пазарните рискове ще бъде задължително, докато подходът, базиран на вътрешни модели, ще се прилага след демонстриране на опит и удовлетворяване на допълнителни качествени критерии.

Новата наредба за капиталова адекватност на банките ще даде възможност за по-прецизно измерване и отчитане на възникващите рискове от банковата дейност и необходимостта от капиталовото им покритие при запазване на сегашните изисквания за кредитен риск. По отношение на кредитния риск се запазват сегашните рискови тегла, като за ипотечните кредити, които се третират с 50% рисково тегло, се въвежда допълнителното ограничение размерът на кредита да не надвишава повече от 70% стойността на ипотеката. За банки, които няма да прилагат капиталови изисквания за позициите в търговския портфейл по отношение на пазарния риск, рисковият компонент, който участва като знаменател в отношенията за капиталова адекватност, се образува от рисково-претеглените активи за кредитен риск, рисково-претеглените позиции за валутен риск и рисково-претеглените позиции за стоков риск за цялостната дейност.

За банки, които ще прилагат капиталови изисквания за позициите в търговския портфейл по отношение на пазарния риск, рисковият компонент, който участва като знаменател в отношенията за капиталова адекватност, се образува от рисково-претеглените активи за кредитен риск в банковия портфейл, рисково-претеглените позиции за позиционен риск на дълговите и капиталовите инструменти в търговския портфейл, рисково-претеглените позиции за валутен риск за цялостна дейност и рисково-претеглените позиции за стоков риск за цялостна дейност.

Числителят (капиталовата база) на отношенията за капиталова адекватност не се променя.

Измененията и допълненията на Наредба №7 на БНБ за големите експозиции на банките се налага във връзка с новата Наредба №8 на БНБ за капиталова адекватност на банките по отношение на измерването и отчитането на големите експозиции на банките, възникнали в търговските им портфейли. Постигната е необходимата синхронизация с изискванията за капиталова адекватност и концентрация при запазване на консервативна политика.

В дискусията на УС на БНБ по тази точка без право на глас участва председателят на АТБ г-н Димитър Костов.

Измененията и допълненията на Наредба №7 на БНБ за големите експозиции на банките и новата Наредба №8 на БНБ за капиталова адекватност на банките влизат в сила от 1 юли 2005 година.

II. УС на БНБ прие промяна и допълнение на тарифата за таксите за касово обслужване, касаеща обработка и броене на банкноти и монети

Промените на тарифата целят намаляване на разходите за паричното обращение на банкноти. Предлага се допълнителна услуга за търговските банки, която представлява допълнителен вид опаковка за купюра от 100 лв., позволяваща по-голяма гъвкавост и оперативност на работа. В раздела, касаещ обслужване на гише, се променят таксите за вноски на количества монети на каса на стойност над 100 лева.

Операциите, извършвани със стандартни опаковки от клиентите на Българската народна банка, остават безплатни.

Новата тарифа влиза в сила от 20 декември 2004 г. и е поставена на интернет страницата на БНБ в раздел “Банкноти и монети”, “Тарифа за таксите, които БНБ събира за касово обслужване”.