logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

26 януари 2006 г.

Управителят на Българската народна банка издаде лицензи за
опериране на платежна система на “Банксервиз” АД и на “БОРИКА” АД

Днес, 26 януари 2006 г., на основание на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи управителят на БНБ Иван Искров и подуправителят, ръководещ управление „Банково” Димитър Костов, връчиха лицензи за извършване на дейност на територията на Република България като системни оператори на платежна система на “Банксервиз” АД, гр. София, и на “Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА)” АД, гр. София.

Лицензът на „БАНКСЕРВИЗ” се отнася до извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система за обслужване на клиентски преводи, предназначени за изпълнение в определен момент, по-известна като БИСЕРА, която:

1. приема и обработва с вальора на системния ден на Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS) нареждания на стойност под 100 000 лева, изпратени от банките към системата;

2. по предварително определен график подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати от преизчисляване на многостранна основа на взаимните задължения на участниците в системата;

3. изпраща до всеки от участниците в системата информация за резултатите от сетълмента на изпълнените чрез нея преводи.

Лицензът на „БОРИКА” се отнася до извършване на дейност на територията на Република България като системен оператор на платежна система за обслужване на плащания по операции с банкови карти на територията на страната, която:

1. събира и систематизира информация за междубанкови плащания по операции на територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки;

2. обработва получената информация и по предварително определен график подава в RINGS заявка за сетълмент на получените резултати от преизчисляваните на многостранна основа взаимни задължения между участниците в системата;

3. посредничи при извършването на сетълмент в RINGS на плащанията на територията на страната с банкови карти, издадени от местни банки по силата на договор между издателя и международна картова организация, като събира и обработва информацията за всички междубанкови плащания с такива карти и подава заявка за сетълмент в RINGS.

4. изпраща на банките информация за резултатите от сетълмента на изпълнените чрез нея плащания.

Законът за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи за пръв път у нас въведе изискването за лицензиране на дейностите по опериране на платежни системи.